กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร จักรมาส เลาหวณิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7430)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล    

มมส ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร จักรมาส เลาหวณิช รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MOST Innovation Award 2017 สาขาผลิตภัณฑ์/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวดคือ ชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอีนฟราเรดร่วมกับลมปล่อยทิ้ง โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทีมีศักยภาพ และเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลตัวอย่าง ที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปปรับใช้จริง เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ลานอีเด็น ชั้น1 เซ็นทรัลเวิลด์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 07 ก.ย. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246