กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7445)

หัวข้อข่าว : นิสิตและนักเรียน มมส รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560    

นิสิตและนักเรียน มมส รับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 สาขาการศึกษาและวิชาการ และนายจิรเดช เลขะวรกุลี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ สาขากีฬาและนันทนาการ โดยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2660 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่อ“สถิตใจไทยทั่วหล้า องค์ราชามหาภูมิพล”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : ศรายุทธ สีสมบัติ

วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ย. 2560  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246