กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7476)

หัวข้อข่าว : มมส แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น    

มมส แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ รับรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ อาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัล การบริหารการศึกษาดีเด่น โดยได้รับเลือกเป็น “ผู้ส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น” จัดโดย สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย เมื่อวันที่24 กันยายน2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ย. 2560  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246