กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  ตำแหน่ง :
        อธิการบดีมหาวิทยามหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        มหาวิทยามหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน มหาวิทยามหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7479)

หัวข้อข่าว : มมส ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม    

มมส ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขา มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยามหาสารคาม เป็นผู้เข้ารับภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560 (BEST PRACTICE AWARDS 2017) ดำเนินการโดยสำนักงานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2560 (BEST PRACTICE AWARDS 2017)

รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล องค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมสืบไป โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 ในสาขามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนและสังคม ดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า"การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 02 ต.ค. 2560  ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246