กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560
  ประเภท :
         บุคลากร, ผลงานโดดเด่น,
  ตำแหน่ง :
        คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7480)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์    

มมส ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และพิธีมอบโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง สำหรับในปี 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณนันทา มาระเนตร์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับแพทย์สตรีตัวอย่าง 3 คน ดังนี้
  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันดี วราทิพย์
  2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงสุนันทา พลปัถพี
  3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์
เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์สตรีตัวอย่างให้แก่แพทย์สตรีอาวุโส ผู้สร้างคุณประโยชน์ในวงการแพทย์การสาธารณสุข และมีการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีมีจริยวัตรงดงาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560 นี้ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 03 ต.ค. 2560  ที่มา : คณะแพทยศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246