กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2560
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (7484)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2560    

นิสิต มมส เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ประเภท เด็กหรือเยาวชน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย

โดยปี 2560 มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 328 ราย แบ่งเป็น เด็กหรือเยาวชน 91 ราย ประเภทบุคคล 136 ราย และกลุ่มบุคคล 101 ราย รางวัลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กำแพงเพชร ชุมพร ตราด นครราชสีมา ยะลา และสระแก้ว รวมทั้งมอบรางวัลให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 14 ราย

ทั้งนี้ นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ “รางวัลวัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ประเภท เด็กหรือเยาวชน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : อภิชัย สวัสดิ์ทอง
ข่าว : เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา

วันที่ประกาศข่าว : 05 ต.ค. 2560  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246