กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7494)

หัวข้อข่าว : อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย    

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประเภทอุตสาหกรรม งาน i-nnovation Thailand Week 2017

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลที่ 2 จากรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประเภทอุตสาหกรรม ในงาน i-nnovation Thailand Week 2017 ด้วยผลงาน “ข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป” ซึ่งเป็นผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรับมอบจากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งาน i-nnovation Thailand Week 2017 จัดงานระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ณ ภิรัช ฮอลล์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ “9 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่จัดแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่นและศักยภาพของผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สังคม ในทุกระดับตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ ซึ่งมีความหลากหลายของนวัตกรรมทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ นวัตกรรมเชิงสังคม สตาร์ทอัพ บุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ องค์กรนวัตกรรม และมีพิธีมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้
• ด้านนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมไทย ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
• ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม
• ด้านนวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ รางวัล Inspirational Innovator
• ด้านนวัตกรรมข้าวไทย ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
• ด้านต้นแบบนวัตกรรมในระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
• ด้านวิสาหกิจเริ่มต้น ได้แก่ รางวัล Prime Minister Award: National Startup 2017 และ Startup Thailand Award 2017
• ด้านองค์กรนวัตกรรม ได้แก่ รางวัล รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม
• ด้านนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ รางวัล UAV Startup
• ด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่ประกาศข่าว : 10 ต.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246