กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice)
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  ตำแหน่ง :
        ข้าราชการครู โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแ
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7507)

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู    

ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู (Best Practice) ในสังกัดโรงเรียนในฝัน ผลปรากฏว่า นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ชื่อผลงาน : นวัตกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องวิชาภาษาไทย "Active เบญจฐาน Learning"

โดยที่ นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม ได้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่เรียกว่า "Active เบญจฐาน Learning" เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง โดยนวัตกรรมดังกล่าวนั้น ได้ถูกพัฒนามาจากงานวิจัยของตนที่ได้ศึกษาแล้วจึงนำมาพัฒนาต่อยอด ตามแนวทางการเรียนรู้แบบพหุปัญญา คือให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข ผ่านนวัตกรรมที่เรียกว่า “Active เบญจฐาน Learning” โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ฐานเรียนรู้หลากคำ
2. ฐานจดจำเรื่องราว 
3. ฐานเข้าใจรอบด้าน 
4. ฐานผสานองค์ความรู้ 
5. ฐานสู่การประยุกต์
ทั้งนี้ นายทรงฤทธิ์ แก้วพรม เป็นศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบัน บรรจุเป็นข้าราชการครู โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : ทรงฤทธิ์ แก้วพรม
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

วันที่ประกาศข่าว : 18 ต.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246