กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (755)

หัวข้อข่าว : โรงเรียนสาธิต มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ    

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  ชิงรางวัล  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปี  2552  จัดขึ้นระหว่างวันที่  8 – 9 ธันวาคม  2552 ณ  ห้องประชุม  D -415  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  42  โรงเรียน  จำนวน  126  คน 

     รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับโล่และเงินรางวัล  จำนวน  15,000 บาท 
2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  รับโล่และเงินรางวัล  จำนวน  10,000  บาท 
3. รองชนะเลิศอันดับสอง  ได้แก่  โรงเรียนวาปีปทุม  รับโล่และเงินรางวัล  จำนวน  7,500  บาท

รางวัลชมเชย  2 รางวัล  คือ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  รับเงินรางวัล  จำนวน  2,000 บาท

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง


วันที่ประกาศข่าว : 09 ธ.ค. 2552  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม

รูปภาพประกอบข่าว
- - - ไม่มีภาพประกอบ - - -
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246