กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
รายละเอียดข่าว (7584)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ    

   ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก Doctor of Science (Molecular Biology) จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

   ประวัติการทำงานด้านวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ และเป็นอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชา กรรมการประจำคณะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ มีผลงานโดดเด่นด้านวิจัยและพัฒนาเรื่องธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปรกติในคนไทย จากการวิจัยพื้นฐานระดับโมเลกุลสู่การควบคุมและป้องกันโรคและการค้นพบฮีโมโกลบินชนิดใหม่ของโลกในภาคอีสาน มีผลงานวิชาการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ ทุ่มเททำงาน มีความรับผิดชอบสูง เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนกอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัด

   ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณูปการในวงวิชาการและวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

วันที่ประกาศข่าว : 04 ธ.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246