กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  ตำแหน่ง :
        เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธรรมยุต)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์)
รายละเอียดข่าว (7586)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย    

   พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธรรมยุต) เกิดเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านคันธาร์ (ป.๑ - ป.๔) และโรงเรียนกันทรวิชัย (ป.๕ - ป.๗) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา (ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ม.ศ.๔ - ม.ศ.๕) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาบัญชี โรงเรียนธุรกิจอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

   พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) ได้อุทิศตนอยู่ใต้ร่วมบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๑ พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธรรมยุต) จังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) ได้ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ส่งเสริมให้สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมประเพณีอีสาน ท่านได้บริจาคทรัพย์ ปัจจัยสมทบสิ่งปลูกสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง

   พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) เป็นพระผู้ทรงศีลสมบูรณ์ ได้เทศนาสั่งสอนประชาชนด้วยจิตบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิกษุตามหลักพระธรรมวินัย ท่านได้เล็งเห็นประโยชน์ของการดำเนินการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างหออภิบาลสงฆ์และเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนเพื่อสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลสุทธาเวช ซึ่งจะยังผลสืบเนื่องถึงความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา การดำรงบุญวิถีไว้เป็นจารีตสำคัญแห่งสังคมร่วมสมัยย่อมแสดงให้เห็นว่าพระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) มีเมตตากรุณา มี “ธรรมอาภา” และมี “วรญาณ” อันส่องนำและเกื้อหนุนให้ผู้คนทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยลาภอันประเสริฐนั่นคือความไม่มีโรคาพยาธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอถวายรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำแด่พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญวิสัยให้ประจักษ์แผ่ไพศาลสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 04 ธ.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246