กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        สำนักวิทยบริการ/กองทะเบียนและประมวลผล/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ 2. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา 3. นายวิเทศ วัฒนขำ 4. นายภูวดล อยู่ปาน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สำนักวิทยบริการ/กองทะเบียนและประมวลผล/สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช/สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
รายละเอียดข่าว (7594)

หัวข้อข่าว : บุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560    

บุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และจะเข้ารับโล่และรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 คน ดังนี้
- ประเภทข้าราชการ ได้แก่ นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักวิทยบริการ
- ประเภทพนักงาน ได้แก่ นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล
- ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายวิเทศ วัฒนขำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
- ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นายภูวดล อยู่ปาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ลิงค์ : https://goo.gl/zKuAMM

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 04 ธ.ค. 2560  ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246