กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560
  ประเภท :
         บุคลากร
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2. รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์ 3. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4. ผศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง คณะแพทยศาสตร์ 5. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี คณะศึกษาศาสตร์ 6. ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณะเทคโนโลยี 7. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 8. ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 9. ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10. ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11. ผศ.ดร.โฆสิต แพงสร้อย คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 12. ผศ.วิชาภรณ์ ชำนิกำจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 13. อ.ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 14. อ.ดร.ปรีดา ไชยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 15. อ.ดร.รัชนี นามมาตย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 16. อาจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 17. อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 18. อาจารย์กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7597)

หัวข้อข่าว : รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี    

รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี

ผลการคัดเลือก อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560 และรับโล่รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
รางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์
3. ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. ผศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง คณะแพทยศาสตร์
5. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี คณะศึกษาศาสตร์
6. ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณะเทคโนโลยี
7. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์
8. ผศ.ดร.ธวัดชัย ธานี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
9. ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา คณะศิลปกรรมศาสตร์
10. ผศ.ดร.อรอุมา ลาสุนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. ผศ.ดร.โฆสิต แพงสร้อย คณะวัฒนธรรมศาสตร์
12. ผศ.วิชาภรณ์ ชำนิกำจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
13. อ.ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
14. อ.ดร.ปรีดา ไชยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
15. อ.ดร.รัชนี นามมาตย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
16. อาจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
17. อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
18. อาจารย์กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ที่มา : สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ประกาศข่าว : 06 ธ.ค. 2560  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246