กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลนักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, บุคลากร,
  ตำแหน่ง :
        นักประชาสัมพันธ์
  หน่วยงาน :
        กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายพัฒนะ พิมพ์แน่น
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
รายละเอียดข่าว (7600)

หัวข้อข่าว : บุคลากร มมส รับโล่รางวัลนักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560    

บุคลากร มมส รับโล่รางวัล "นักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560"

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ก้าวสู่ปีที่ 10 สื่อสาธารณะกับการสื่อสารเพื่อสังคมไทย" เพื่อรับฟังสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ชมและผู้ฟังรายการทั้งหมดตามบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวพัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของ ส.ส.ท. แล้วนำมาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อนำสู่การพัฒนารายการ และการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีการจัดปาฐกถาพิเศษ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ ให้กับแกนประสานดีเด่น นักสื่อสารภาคพลเมืองดีเด่น ผู้ใช้ประโยชน์ดีเด่น และองค์กรสนับสนุนดีเด่น

ในการนี้  นายพัฒนะ พิมพ์แน่น นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาเข้ารับโล่รางวัล "นักสื่อสารพลเมืองดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2560" จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานองคมนตรี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1-2 ส.ส.ท. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : พัฒนะ พิมพ์แน่น

วันที่ประกาศข่าว : 06 ธ.ค. 2560  ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246