กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายจเรียนวุทธา เอิม และนายซือดี ซาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7695)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทย    

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “เทิดพระเกียรติองค์ราชันย์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างสรรค์งานเพื่อท้องถิ่น” ประจำปี 2561 ณ อาคาร 31 ห้อง 310606 ม.ราชภัฎนครราชสีมา

โดยมีนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 9 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยภายในงานได้มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็นรอบคัดเลือก และรอบฉับพลัน ในการนี้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมส่งนิสิตเข้าแข่งขัน และนิสิตสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และเข้ารับรางวัลจาก ผศ.ดร. เกสินี ไพบูลย์นุกูลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎนครราชสีมาซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
1. นายจเรียนวุทธา เอิม (Mr. Chreanvuthe Im) รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 2000 บาท
จาก ม.มหาสารคาม 
2. นางสาวไม ชิโมเปปุ (Ms. Mai Shimobeppu) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 1500 บาท จาก ม.ขอนแก่น
3. นางสาวฉง ถิง (Ms. Ting Xiong) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท จาก ม.เกษตรศาสตร์
4. นางสาวซุน ยุ่ย ฉวน (Ms. Ruixue Sun) รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 500 บาท 
จาก ม.เกษตรศาสตร์
5. นางสาวเฉิน ซือ เยี่ย ถึง (Ms. Shen Shi Yue Ting) รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
จาก ม.ขอนแก่น 
6. นายซือดี ซาม (Mr. Zedy Sam) รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
จาก ม.มหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.พ. 2561  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246