กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาวจิราวรรณ เอกบัว 2. นางสาวสิทธิณีพร ผ่านสำแดง 3. นางสาวธิพาภรณ์ ทับไมตรี 4. นายพุฒสรรค์ กันยาพันธ์ 5. นายณัฐพัชร ไชยชาติ 6. นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิธรรม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สาขานิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7707)

หัวข้อข่าว : อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น    


อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ปรีชา สาคร หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เข้ารายงานกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการการผลิตหนังสั้นเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมทั้งเพิ่มทักษะความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมให้แก่ นักศึกษา ที่สนใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผลงานของตนเอง และเป็นต้นแบบสื่อ-กิจกรรมที่ดีมีคุณค่า ตลอดจนให้เยาวชนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น อย่างมีระบบในการผลิตหนังสั้นเพื่อเข้าสู่ยุคการศึกษาสมัยใหม่

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ จากทีม น้ำมันก๊าดแก๊ง (นางสาวจิราวรรณ เอกบัว นางสาวสิทธิณีพร ผ่านสำแดง และนางสาวธิพาภรณ์ ทับไมตรี) และคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากทีม T.M.P. (นายพุฒสรรค์ กันยาพันธ์ นายณัฐพัชร ไชยชาติ และนางสาวธัญรัตน์ ฤทธิธรรม)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว


วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.พ. 2561  ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246