กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7710)

หัวข้อข่าว : มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี    

มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ หัวข้อ “ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง (The Invented Tradition of Northeastern Communities in Mekong Basin)” ในงานพิธีมอบรางวัลสภาวิจัย: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

โดยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาตินี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2528 เพื่อเชิดชูนักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่แสดงถึงการริเริ่มและเป็นผลงานที่สั่งสมมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นปี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ในปี 2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 127 ผลงาน โดยการมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้มีการจัดทำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ที่ได้ค้นคว้าวิจัยและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชนร์ต่อประเทศชาติสืบไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ/รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.พ. 2561  ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246