กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน
  ประเภท :
         ผู้มีอุปการะคุณ
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. ทุนรายได้ จำนวน 100 ทุน 2. ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน 3. ทุนทาคาฮาชิ จำนวน 2 ทุน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (7738)

หัวข้อข่าว : มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา    

มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจำนวน 110 ทุน ได้แก่ ทุนรายได้ จำนวน 100 ทุน ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุน และทุนทาคาฮาชิ จำนวน 2 ทุน

สำหรับโครงการมอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงกฎ ระเบียบ ข้อตกลง แก่นิสิตทุนการศึกษา ปลูกจิตสำนึกที่ดีการเป็นนิสิตทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา ติดตามนิสิต และมอบทุนการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีพิธีมอบทุนแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมการอบรมปลูกจิตสำนึก ในหัวข้อ “ทุนการศึกษาเปลี่ยนชีวิตนิสิตอย่างไร” และ “นิสิตจะทำกิจกรรมอะไรเพื่อมหาวิทยาลัย” ได้แก่ ทุนรายได้ และทุนภายนอก โดยการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอกิจกรรมที่ทำเพื่อมหาวิทยาลัยและส่วนรวม

และภายหลังจากกิจกรรมนี้เสร็จสิ้น จะได้จัดบริการการให้คำปรึกษารายกลุ่ม รายเดี่ยว และการติดตามผลแก่นิสิตทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตามแผนการดำเนินงานต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 14 มี.ค. 2561  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246