กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศึกษาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. สราวุฒิ ยอดกูล 2. นางสาว จริญญา ภูระพัฒน์ 3. นางสาว ชลธิชา ดาราก้านตรง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
รายละเอียดข่าว (7755)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล    

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตรจากโครงการประกวด นวัตกรรมสื่อดิจิทัล “รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่” และเข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561” ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ประจำปี 2561 มี นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2561ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แห่งชาติ โดยมี นพ.ยุทธ โพธารามิก ประธานชมรมแพทย์ผู้เลิกสูบบุหรี่, ศ.เกียรติคุณ พญสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ฯ, ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมฯ, รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ประธานอนุกรรมการฝ่ายแรงงาน สมาพันธ์ฯ, นายธวัชชัย เฟื่งอนันต์ อนุกรรมการฝ่ายแรงงาน สมาพันธ์ฯ และสมาชิกเครือข่ายเพื่อคนไทยปลอดบุหรี่แห่งชาติ ร่วมประชุมรวม 790 คน ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร-ห้องพัชรกิติยาภา ชั้นพี 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ซึ่งนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในชื่อทีม The Blaze มีผลงานชื่อ "ป(ล)อดแหก" ได้แก่ นาย สราวุฒิ ยอดกูล นางสาว จริญญา ภูระพัฒน์ และนางสาว ชลธิชา ดาราก้านตรง และอาจารย์ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คลิกชม ผลงานได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=dUbVcw6n-E4&

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 28 มี.ค. 2561  ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246