กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นางสาววริศรา ละเอียด 2. นายณัฐธัญ สกนธวัฒน์ 3. นายนครินทร์ สระแก้ว 4. นายภานุวัฒน์ รัสสัยการ 5. นายสุภวัฒน์ ปัญจะ 6. นายพัชรพล สุวรรณเขต
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7770)

หัวข้อข่าว : ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มมส ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มมส ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการแข่งขันศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 102 คน คัดเหลือ 35 คน ผลการแข่งขัน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง (ผ่านเข้ารอบ เข้าค่าย 2 ระดับชาติ)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 05 เม.ย. 2561  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246