กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลดีเยี่ยม ประกวดผลงานสหกิจศึกษา
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และนางสาวภัทรสุดา บรรยงค์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา ภาควิชาฟิสิกส์
รายละเอียดข่าว (7776)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส รับรางวัลดีเยี่ยม ประกวดผลงานสหกิจศึกษา    

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส รับรางวัล "ดีเยี่ยม" ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นางสาวชนากานต์ ภูผาหลวง และ นางสาวภัทรสุดา บรรยงค์ นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล “ดีเยี่ยม” จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในผลงานชื่อ "Recycle waste washing water of M/C ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียจากการล้างกระจกมาใช้ใหม่" โดยมี อาจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ เป็นที่ปรึกษา" เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 10 เม.ย. 2561  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246