กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  ประเภท :
         บุคลากร, ศิษย์เก่า,
  ตำแหน่ง :
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        สำนักงานอธิการบดี
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน สำนักงานอธิการบดี
รายละเอียดข่าว (7808)

หัวข้อข่าว : อธิการบดี มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    

อธิการบดี มมส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2561) เวลา 11.00 น. ณ อาคารโดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีฯ นายดำรงค์เดช สุริยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ประจำปีทุกภาควิชา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนศิษย์เก่าสร้างผลงานและความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ นักเรียนนักศึกษา รุ่นน้อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการดีเด่น ด้านความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โดยมีสถานประกอบการจำนวน 9 แห่ง และศิษย์เก่าจำนวน 11 คน (ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง/ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล/ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ/ภาควิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุง/ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องกล/ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง/ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

วันที่ประกาศข่าว : 04 พ.ค. 2561  ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246