กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
รายละเอียดข่าว (7812)

หัวข้อข่าว : นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้า 13 เหรียญ จากงาน 8th SCIUS FORUM ณ จังหวัดสงขลา    

นักเรียน สาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) คว้า 13 เหรียญ จากงาน 8th SCIUS FORUM ณ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เข้าร่วมงานกิจกรรม “8th SCiUS Forum” ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการ วมว. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานครั้งมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียน จากทั้ง 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สรุปเหรียญรางวัล จำนวน 13 เหรียญ จากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
*เหรียญทอง 3 เหรียญ
1. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ไมโครเวฟเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายไนเตรท
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Determination of Aqueous Nitrate Concentrate by using Microwave sensor
ประเภท : Poster Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวสุภาวรักษ์ รัชอินทร์ และนางสาวฐิติชญา มหิพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน

2. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การสร้างวงรีที่มีจุดโฟกัสร่วมกัน และเส้นไดเรกตริกซ์ตัดที่จุดเดียวกันตั้งแต่ 3 วงขึ้นไป
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Creating an ellipse with a common focal point and directrix lines intersect at the same point
ประเภท : Poster Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นายพิทวัส ถิ่นแสนดี และนางสาวคณิศร ไชยพรม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.วิภาวี ตั้งใจ

3. สาขาเคมี
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การทดสอบประสิทธิภาพวัสดุคอมโพสิตไคโตซานเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยเส้นใยจากกาบ ก้าน และผลของต้นหมากนวล
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Study of composites chitosan films using leaf sheath , leaf stalk and husks of manila palm as reinforcement
ประเภท : Poster Presentation
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.กานต์สิริ ปักเคธาติ
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวงามเนตร ไชยวงศา และนางสาวนันท์นภัส สุขเพีย

*เหรียญเงิน 5 เหรียญ
1. สาขาเคมี
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของโปรตีนหยาบและโปรตีนไฮโดรไลเสตจากไข่น้ำ
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Tyrosinase inhibitory activity of crude protein and protein hydrolysare from Wolffia globosa
ประเภท : Oral Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวชนพร น้อยตาแสง และนายชยธร ซาชิโย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศรัณยู คำเมือง

2. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : มิญชวิทยาของไดโนเสาร์ซอโรพอดจากแหล่งขุดค้นภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Bone histology of the sauropod dinosaurs from Phunoi locality, Kalasin
ประเภท : Oral Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นายอินทัช ศรีจำนง และนายนฤชิต ชิณโน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.สุรเวช สุธีธร

3. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การพัฒนาชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียว (helix) สำหรับเตาปิ้งย่างแบบประหยัดพลังงาน
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Development of a Helix Heat Exchanger Save Energy for Grill
ประเภท : Poster Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวชนิดาภา ยอดสละ และนางสาวอรนภัส หลายทวีวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

4. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์เส้นใยจากต้นไผ่ในสภาวะ ที่เป็นเบสและการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : The optimization of bamboo fiber preparation under base condition and its application as photocatalyst
ประเภท : Oral Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นายวชิรวิทย์ ไชยคำมิ่ง และนางสาวปริยฉัตร ป่าโพธิ์ชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รัชนีกร วันจันทึก

5. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ในพายุหมุนเขตร้อน
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Analysis of parameters in tropical cyclone
ประเภท : Poster Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวจิรัชญา ธนยั่งยืน และนางสาวศุภธิดา คุริรัง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.บุษกร คงเอียด

*เหรียญทองแดง 5 เหรียญ
1. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ผลของสารในแครอทต่อการเจริญของไข่กุ้งก้ามกราม
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : The effects of carrots ingredient on embryos of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
ประเภท : Poster Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวศศิกมล ธรรมกุล และนางสาวอินทิรา คำวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์

2. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : อิทธิพลของแหล่งกำเนิดคลื่นรูปทรงอักษรภาษาอังกฤษที่มีต่อรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นผิวน้ำ
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : English-Alphabet-Shaped Wave Source’s influence on Wave Propagation
ประเภท : Oral Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นายธีรยุทธ ศรีจันทร์ และนายบุณยกร เศรษฐทัตต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศุภกร หาญสูงเนิน

3. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การศึกษาฉนวนกันความร้อนของฉนวนอาคารจากฟางข้าว
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Experiment of Building Insulation Material From Straw
ประเภท : Poster Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวณัฐรุจา ชินกร และนางสาวปิยวดี อันทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

4. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Producing Electricity from waste heat of Air-conditioning
ประเภท : Oral Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นายนครินทร์ เจริญศิริ และนางสาวพัทธนันท์ ฝอยทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

5. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : การประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตด้วยพหุนามกำลังสอง
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Approximate solution of definite integral by quadratic polynomial
ประเภท : Poster Presentation
สมาชิกกลุ่ม : นางสาวณัชชา คิสาลัง และนายประสิทธิ์ ตันสังวรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/satpsu8thsciusforum
http://sciusforum.most.go.th/schedule
https://www.facebook.com/scius.most/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : เพจ 8thsciusforum
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ/โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา : โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 08 พ.ค. 2561  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246