กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต, บุคลากร,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7833)

หัวข้อข่าว : คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศนำเสนอผลงานฯ    

คณะแพทยศาสตร์ มมส ชนะเลิศนำเสนอผลงานฯ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตร ไปใช้ ในโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 จากสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย อาจารย์ปิยาภรณ์ แสนศิลา ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก และการจัดโครงการนำโดย รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมจำนวน 150 คน

การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้ประชาชนในกลุ่มที่ได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการ การตรวจหาความชุกของพยาธิในประชาชน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัยในชุมชนแก่งเลิงจาน และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปกครองในชุมชนต่อการควบคุมป้องกันการติดเชื้อพยาธิในชุมชน สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก และจากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมาก และเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ มีความสนใจที่จะขยายพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการใช้ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการใช้ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพิ่มศักยภาพการใช้ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพ โดยการประเมินความรู้ก่อน และหลังการอบรม สร้างคู่มือต้นแบบ ของการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนแบบองค์รวม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีองค์กรเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะแพทยศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 2561  ที่มา : คณะแพทยศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246