กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายกันตภณ กลีบบัว 2. นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ 3. นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ 4. นางสาวชนัญญา ปทุมวัน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (7834)

หัวข้อข่าว : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ    

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ Asian Medical Students’ Conference ครั้งที่ 39

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 คน ได้แก่ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ นางสาวชนัญญา ปทุมวัน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (Asian Medical Students’ Conference : AMSC)

- ชนะเลิศ ประเภท Scientific Poster หัวข้อ Microbial contamination survey in students’ laboratory classroom

โดยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในนามของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย (Asian Medical Students’ Association-Thailand (AMSATH) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (Asian Medical Students’ Conference : AMSC) ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 6 - 16 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ในประเภท Scientific Poster ชื่อผลงานวิชาการ “Microbial contamination survey in student’ laboratory classroom” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะแพทยศาสตร์/เพจ AMSA-Thailand

วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 2561  ที่มา : คณะแพทยศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246