กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะการบัญชีและการจัดการ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นาย.เกียรติจรัส แก้วพวง 2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ 3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม 4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น 5. นางสาวศศิวิภา พานโน 6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ 7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา 8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก 9. นางสาวสุนารี สาธุการ 10.นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะการบัญชีและการจัดการ
รายละเอียดข่าว (7856)

หัวข้อข่าว : แสดงความยินดี นิสิต มมส คว้ารางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12    

แสดงความยินดี นิสิต มมส คว้ารางวัลโครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ การเงิน การตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ และนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 10 คน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ระดับประเทศ) จากการส่งแผนพัฒนาชุมชนเข้าแข่งขันกิจกรรม “โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ของ SCB ปีที่12” ในชื่อ ทีมเมล็ดพันธุ์ชีวิต “โครงการเมล็ดพันธ์ปันน้ำใจสู่ชุมชน” เข้ารับรางวัลจากผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์

ซึ่งได้รับรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 280,000 บาท รางวัลแบ่งออกเป็น

รางวัลสถาบันการศึกษา 100,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

รางวัลทีมนิสิตนักศึกษา 150,000 บาท โดยมีนิสิตสาขาวิชาการจัดการการประกอบการ การเงิน การตลาด และนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 10 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นาย.เกียรติจรัส แก้วพวง รหัสนิสิต 56010916708 
2. นางสาวพรกมล พวงพันธ์ รหัสนิสิต 56010913034 
3. นางสาวตรงเขต ศรีบัวคม รหัสนิสิต 58010915526
4. นางสาวเจนจิรา กองลั่น รหัสนิสิต 58010910455 
5. นางสาวศศิวิภา พานโน รหัสนิสิต 57010914170
6. นางสาวชนัญชิดา เตมีศักดิ์ รหัสนิสิต 57010914317
7. นางสาวจิรนันท์ โดนโยทา รหัสนิสิต 58010915512
8. นางสาวสุขฤดี เผือดนอก รหัสนิสิต 58010915615
9. นางสาวสุนารี สาธุการ รหัสนิสิต 58010915577
10.นางสาวจุฑารัตน์ พุ่มจีน รหัสนิสิต 58010910453

และรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษา 30,000 บาท ให้แก่อ.ดร อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ และ อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ จากภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 06 มิ.ย. 2561  ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246