กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายธนพล ดาทุมมา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาเอกศิลปะไทยและจิตรกรรม
รายละเอียดข่าว (7888)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13    


นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพล ดาทุมมา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเอกศิลปะไทยและจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 รับเงินรางวัล 8,000 บาท จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จากผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ชื่อ โอ้โฮ้บางกอก ระดับอายุ 17-20 ปี จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์


วันที่ประกาศข่าว : 28 มิ.ย. 2561  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246