กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
รายละเอียดข่าว (7918)

หัวข้อข่าว : นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13    

นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ESC โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี ชื่อผลงาน “การต่อสู้” จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ด.ช.ปรีดี ผโลปกรณ์ เข้ารับประทานรางวัลดีเด่น ระดับอายุไม่เกิน 8 ปี การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดงานโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป และ และ ด.ญ.บุณิกา ธรรมกิตติโชค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน ESC ผลงานได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน ในงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : อาจารย์กฤษณุ ผโลปกรณ์/พิสิษฐ์ ยาสิงห์ทอง 
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ค. 2561  ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246