กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายชลธี แก้วใส 2. นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว 3. นางสาวชลีกุล จันทร์โสภา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
สาขาวิชา สาขานฤมิตศิลป์
รายละเอียดข่าว (7961)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์    

นิสิต คณะสถาปัตย์ฯ มมส คว้ารางวัลออกแบบชุดแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินกับ นายชลธี แก้วใส นางสาวปภาดา กาพย์ไกรแก้ว และนางสาวชลีกุล จันทร์โสภา ทั้ง 3 คน เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ระดับนิสิต นักศึกษา จากประกวดโครงการทายาทหม่อนไหม

ทั้งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี และอาจารย์สายฝน จำปาทอง อาจารย์ ประจำสาขานฤมิตศิลป์ เข้าร่วมในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 2–3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นี้ด้วย

ภายในงานมีการแสดงผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ “ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานในมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ (Creative ready to wear)” โดยใช้ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานเป็นวัตถุดิบหลักในการออกแบบตัดเย็บ

ตามที่กรมหม่อนไหม สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การใช้ผ้าไทยแก่เยาวชน คนรุ่นใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบจากเยาวชน จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไหมไทยให้มีการนำมาใช้ร่วมสมัย ตอบสนองต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ และตลาดในปัจจุบันมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมเกิดการอนุรักษ์และสืบทอดส่งเสริมการใช้ผ้าไหม ทางสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนฤมิตศิลป์ และอาจารย์สายฝน จำปาทอง จึงได้นำนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว ซึ่งผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายได้ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศ เป็นชุดสำเร็จจำนวน 1 ชุด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมหม่อนไหม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 06 ส.ค. 2561  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246