กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายภัทรพงษ์ พงษ์ธนภาคิน 2. นายศราวุฒิ วงษ์ปัญญา 3. นายวัชรพล ขันเดช
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขาวิชา สื่อนฤมิต
รายละเอียดข่าว (7980)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD    

นิสิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD ประกวดโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018

มหาวิทยาลัยสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม KLICK! Production ประกอบด้วย นายภัทรพงษ์ พงษ์ธนภาคิน นายศราวุฒิ วงษ์ปัญญา และนายวัชรพล ขันเดช ทั้ง 3 คน เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง และอาจารย์พฤฒ ธนรัช คว้ารางวัลชนะเลิศ THE WINNER AWARD จากประกวดโครงการ X Campus Advertising Idea Contest 2018 แบรนด์ DoubleA รับเงินรางวัล 40,000 บาท ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

โครงการ X Campus Advertising Contest 2018 หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) และมหาวิทยาลัยชั้นนาจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอโฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนาของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน Digital Economy ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม เดือนมีนาคม 2561 - กรกฎาคม 2561 ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะสานสร้างประโยชน์ให้กับนิสิต นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตาราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน

การประกวดโครงการ X Campus Advertising Contest 2018 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งทีมเข้าร่วมทั้งหมด 14 ทีม และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 3 ทีม จากการประกวดในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาทีมเข้าร่วม 100 ทีม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : โครงการ X Campus Advertising Contest 2018
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

วันที่ประกาศข่าว : 16 ส.ค. 2561  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246