กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
  ประเภท :
         บุคลากร
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์สันติ สิงห์สุ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (7983)

หัวข้อข่าว : อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม    

อาจารย์สันติ สิงห์สุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เข้ารับรางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์สันติ สิงห์สุ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม (กลุ่มผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018) ในงานรวมใจภักดี 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัล จัดขึ้นโดย มูลนิธิต้นบุญวิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน และเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลทุกอาชีพ ที่ประพฤติตนเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นแบบอย่างทีดีในสังคม

โดยรางวัลดังกล่าว ได้พิจารณาบุคคลในสังคมแต่ละสาขาอาชีพ นักบวช พระภิกษุสงฆ์ ผู้นำศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ นักสังคมสงเคราะห์ นักธุรกิจ ศิลปินดารา นักร้องนักแสดง ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม

สำหรับอาจารย์สันติ สิงห์สุ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการเสนอชื่อ และเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ได้มีผลงานที่ปรากฏเด่นชัด ในด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นศิลปินที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ถ่ายทอดผลงานออกมาให้เห็นทางด้านงานศิลปะ จนเป็นที่ยอมรับในสังคม เช่น การออกแนวคิดและออกแบบแปรสัญลักษณ์เป็นรูปต้นยางนา “ต้นไม้ของพ่อ” ต้นไม้แห่งความทรงจำของชาวมหาสารคาม ที่มีต่อพ่อของแผ่นดิน, การเขียนเนื้อร้อง สร้างสรรค์ทำนองเพลง และขับร้องบทเพลง “พ่อของแผ่นดิน” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9, การออกแบบและกำหนดแผนผังแปรอักษรเลข ๙ ที่หอนาฬิกาจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังมีผลงานทางด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน การออกแบบภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่และวาดภาพสามมิติตรงจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนครและมหาสารคาม ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อความสุขและความทรงจำดีๆ ของผู้ได้รับชมผลงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : อาจารย์สันติ สิงห์สุ
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 17 ส.ค. 2561  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246