กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายศราวุธ สนิทไทย 2. นายมานิตย์ เจกะบุตร
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
สาขาวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ
รายละเอียดข่าว (8031)

หัวข้อข่าว : นิสิต และศิษย์เก่า เอกแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ มมส รับรางวัลชมเชยการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่น    

นิสิต และศิษย์เก่า เอกแฟชั่นและสิ่งทอ สาขานฤมิตศิลป์ มมส รับรางวัลชมเชยการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายศราวุธ สนิทไทย นิสิต ชั้นปีที่ 4 เอกแฟชั่นและสิ่งทอ และนายมานิตย์ เจกะบุตร ศิษย์เก่า สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 2561” สาขาออกแบบแฟชั่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 มีการประกาศผลการตัดสินประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ซึ่งจัดโดยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ เพื่อเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ และ Young Designer ให้หันมาเลือกผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนเป็นวัตถุดิบในการออกแบบ และสร้างสรรค์การพัฒนาสินค้าต่างๆ เป็นการทอมือ ทอใจ ช่วยชุมชน ซึ่งพิธีประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบสินค้า “ผ้าขาวม้าทอมือ” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ณ เวทีกลาง งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561 ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี

โดยการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขานุการร่วมภาครัฐ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน และมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงคณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้แก่ คุณสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท PLA คุณนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูตร คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เข้าร่วมภายในงาน พร้อมชมแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้าสาขาออกแบบแฟชั่น สุดตระการตา และนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบเคหะ สิ่งทอ สาขาออกแบบลาย ที่บริเวณบูธ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pakaomaPRS/s

ภาพ/ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์/การประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561

วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย. 2561  ที่มา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246