กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายด้านสุขภาพในประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายถนอม นามวงศ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8055)

หัวข้อข่าว : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH ครั้งที่ 50    

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส นำเสนอผลงานวิจัย APAC-PH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ครั้งที่ 50

เมื่อวันที่ 10-15 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัติโยธา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก APAC-PH (Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health) ครั้งที่ 50 และนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ณ Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 52 มหาวิทยาลัย โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. Assist.Prof.Dr. Niruwan (Poster presentation)
Title : Factors related to the oral health care of patients with type II diabetes mellitus in Khao Sinarin Hospital, Khao Sinarin District, Surin Province, Thailand
2. Dr. Kemika Sombateyotha (Oral presentation)
Title : Application of Geographic Information System (GIS) for Positioning Location of Elderly Chronic Risk Diseases in Chiangyuen District, Mahasarakham Province
3. Patcharin Phuwilert (Poster presentation)
Title : Factors influencing for stress in stroke’s patients, Nakhon Phanom Province, Thailand”
4. Thanom Namwong (Oral presentation)
Title : Risk factors of Outbreak Investigation of Influenza A/H1N1 (2009) in a Training Unit Camp, Yasothon Province, Thailand

ทั้งนี้ นายถนอม นามวงศ์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายด้านสุขภาพ ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาพัฒนาศักยภาพ อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นความร่วมมือกับ ระหว่างหน่วยงาน Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APAC-PH) รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพระบบการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับนานาชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : วิพา ชุปวา

วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย. 2561  ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246