กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ งาน MOST Innovation Awards 2018
  ประเภท :
         ผลงานโดดเด่น
  หน่วยงาน :
        ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายนิคม ปุกแก้ว
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดข่าว (8064)

หัวข้อข่าว : UIC มมส นำผู้ประกอบการ น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม คว้ารางวัลชนะเลิศ    

UIC มมส นำผู้ประกอบการ “น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม” คว้ารางวัลชนะเลิศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม สุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ งาน MOST Innovation Awards 2018

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมผลักดัน ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจฯ นายนิคม ปุกแก้ว นักธุรกิจ ผลงานนวัตกรรม “น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม” สู่รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2018) สาขา สาขานักธุรกิจนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน Regional Science Park Innovation Day 2018 โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้ส่งผลงานนวัตกรรม “น้ำครามสำเร็จรูปพร้อมย้อม” โดย นายนิคม ปุกแก้ว ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประกวด MOST Innovation Award 2018 และได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Award 2018 )

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและแสดงภารกิจของบทบาทของ สอว. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การบรรยายและการเสวนา ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมา การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แก่ ทองสิริผ้าคราม และ เครื่องสำอางจากดอกกล้วยไม้ เป็นต้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.ย. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246