กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        คณะแพทยศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายกันตภณ กลีบบัว 2. นายธนชัย ไชยปัญญา 3. นายชนะพล แสงชา 4. นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รายละเอียดข่าว (8065)

หัวข้อข่าว : นิสิต และศิษย์เก่า มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ    

นิสิต และศิษย์เก่า มมส เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 137 คน โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” (Participation, Development and Peace) เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและสามารถช่วยสร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เจริญเติบโตสมวัยทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม โดยได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน สำหรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเด็ก เยาวชน บุคคล องค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น และสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเยาวชนและบุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 11 สาขา ซึ่งในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารวมทั้งสิ้น 796 ราย และมีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 148 คน แบ่งเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 104 คน กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 18 กลุ่ม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 17 คน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 9 องค์กร

ในการนี้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับคัดเลือก ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ คือ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาการศึกษาและวิชาการ และนายธนชัย ไชยปัญญา นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขาอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ คือ ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ นายชนะพล แสงชา ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้รับรางวัลสาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และนายวัชร เหมวัชรสุวรรณ ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้รับรางวัลสาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม

ทั้งนี้ นายกันตภณ กลีบบัว ยังได้รับโอกาสให้เป็นผู้แทนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ รวมทั้งนายวัชร เหมวัชรสุวรรณ ได้รับโอกาสให้เป็นผู้แทนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้า พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ข่าว : จิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 2561  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246