กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
  ประเภท :
         ศิษย์เก่า
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8076)

หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561    

ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2561และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลเภสัชศาสตรบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตและนิสิตนักศึกษา “รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/เภสัชกรศาสตร์ ดีเด่นยอดเยี่ยม และใบประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/เภสัชกรศาสตร์ ดีเยี่ยม ประจำปี 2561 และนิทรรศการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ ด้วย ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรหญิงชิดชนก คูณสวัสดิ์ จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 3.92 เภสัชศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปัจจุบันปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ออกค่ายอาสาของคณะรับอาสาช่วยเหลือกิจกรรมด้านวิชาการของค่ายและฝ่ายพยาบาลในค่ายหมอยาอาสาพัฒนาเป็นผู้จัดทำเพลงรณรงค์ลดเค็ม ซึ่งได้นำประสบการณ์ไปใช้ในการวางแผนการจัดการปัญหาด้านสุขภาพ และการให้ความรู้ในการใช้ยาสมุนไพรของชุมชนชนบท นับว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยิ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ

วันที่ประกาศข่าว : 03 ต.ค. 2561  ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246