กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัล Innovation for older persons
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายจักรินทร์ สมณะ 2. นางสาวกัณฐิกา สรวิทย์ 3. นายพงศ์นรินทร์ บุตรราช 4. นายศรพิชัย ป้องแก้ว 5. นายชลธี มณีเลิศ 6. นายพลธนรักษ ไตรโลกวิเศษ 7. นายธนดล คำปลิว
รายละเอียดข่าว (8086)

หัวข้อข่าว : นิสิต มมส รับรางวัล Innovation for older persons    


นิสิต มมส รับรางวัล Innovation for older persons และรับเกียรติบัตร งาน Young Crenoactive Awards 2018

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชมรมอาสายุวกาชาด และสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล Innovation for older persons จากโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย และรับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ในงาน Young Crenoactive Awards 2018

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน Young Crenoactive Awards 2018 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของอาสายุวกาชาด ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 โครงการ และ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้แก่อาสายุวกาชาด งาน Young Crenoactive Awards 2018 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานยุวกาชาด จัดงาน Young Crenoactive Awards 2018 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของอาสายุวกาชาด ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด เพื่อนำเสนอผลงานดีเด่นของเยาวชนด้านการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับจิตอาสาและเครื่องหมายกาชาด ซึ่งแสดงถึงความ Creative
2. โครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย Innovation for older persons เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอนวัตกรรมที่แต่ละสถานศึกษาจัดทำขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุซึ่งแสดงถึงความ Innovative 
3. โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 3 เพื่อเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) ซึ่งแสดงถึงความ Active จึงเป็นที่มาของชื่องาน “Young Crenoactive Awards 2018”

ทั้งนี้ นิสิตชมรมอาสายุวกาชาด และสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานของอาสายุวกาชาด ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย Innovation for older persons เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอนวัตกรรมที่แต่ละสถานศึกษาจัดทำขึ้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินการโดย : สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสมาชิก ดังนี้ นายจักรินทร์ สมณะ นางสาวกัณฐิกา สรวิทย์ นายพงศ์นรินทร์ บุตรราช นายศรพิชัย ป้องแก้ว และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวดี และอาจารย์จุฑามาศ คชโคตร 
2. โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 3 เพื่อเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาลในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) ดำเนินการโดย : ชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสมาชิกดังนี้ นายชลธี มณีเลิศ นายพลธนรักษ ไตรโลกวิเศษ นายธนดล คำปลิว

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร ประธานหลักสูตรศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาวาดภาพชื่อ “ธรรมชาติ คุณค่า ความงดงาม” เป็นการสื่อถึงเรื่องราวของต้นไผ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ความมีปัญญา ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนพลังของอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ และที่สำคัญในภาพนี้ยังมีภาพนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ที่เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในภาพอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : กองกิจการนิสิต


วันที่ประกาศข่าว : 05 ต.ค. 2561  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246