กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  ตำแหน่ง :
        เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต)
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม, ตุละวรรณ)
รายละเอียดข่าว (8146)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย    

พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม, ตุละวรรณ) เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนขามเขตวิทยา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตสมความตั้งใจ

พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) ได้รับพระราชทานโปรดตั้งเป็นสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระสุทธิธรรมโสภณ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เป็นพระอุปัชฌาย์ และเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ด้านเกียรติประวัติและผลงานดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่อง ก่อนดำรงสมณเพศ พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) ติดยศว่าที่ร้อยตรีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคกิจสังคม สมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงแหน่งหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อดำรงสมณเพศ พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) ท่านได้รับการถวายรางวัลหลายรางวัล เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะเจ้าสำนัก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๒ ปี วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีมหาสารคาม” สาขาศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๕๐ ปีเมืองมหาสารคาม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นต้น

พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) ได้มีส่วนร่วมในการประชุม อบรม สัมมนา ในหลายวาระโอกาส เช่น การประชุมเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กรุงเทพฯ การประชุมตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี คณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูนในฝัน) อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศตามมติมหาเถรสมาคม ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประชุมมหาเถรสมาคมธรรมยุต และการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น การประชุมเหล่านี้นับเป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคง

ในส่วนกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนหออภิบาลสงฆ์ ได้มอบปัจจัยสมทบกองทุนหออภิบาลสงฆ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหออภิบาลสงฆ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการหออภิบาลสงฆ์ อันส่งผลสืบเนื่องให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาวะแก่บุคคลทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) เป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท่านได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนจากศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงนิสิตสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ท่านยังแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธศาสนิกชนในทุกโอกาส มอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านหน่วยงานราชการของจังหวัดมหาสารคาม และเมตตาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเสมอมา

พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลสมบูรณ์และมีเมตตาธรรมอันสุนทร ท่านได้เทศนาสั่งสอนประชาชนและสนับสนุนกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับทั้งฝ่ายสงฆ์ ภาครัฐ และภาคประชาชนด้วยจิตบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิกษุตามหลักพระธรรมวินัย บุญวิถีและมรรคประโยชน์ที่ท่านได้ปฏิบัติให้เห็น นับเป็นจารีตสำคัญแห่งสังคมร่วมสมัย เป็นความสว่างงดงามแห่งแสงธรรมซึ่งจะส่องนำและเกื้อหนุนผู้คนทั้งหลายให้ถึงพร้อมซึ่งความสุขสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอถวายรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำแด่พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) เพื่อเป็นสังฆบูชาและเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญวิสัยอันวิเศษวิศาลสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246