กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
  ประเภท :
         พระธาตุนาดูนทองคำ
  ตำแหน่ง :
        นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
รายละเอียดข่าว (8147)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ    

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล จนสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น ๑๘ และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่ ๑) จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๘ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ด้านประวัติการทำงานนั้น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑) นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม สมัยที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) และสมัยที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-ปัจจุบัน) นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอีกด้วย (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘)

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ มีผลงานดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่อง เช่น ได้ประสานงานของบประมาณในการปรับปรุงลำคลองคะคางจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างฝายและประตูน้ำคลองคะคางด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนทำให้ภูมิทัศน์ในสถานที่ดังกล่าวมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ได้ริเริ่มโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญญาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทำถนนโลคัลโรด (Local Road) ด้านหน้าโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมถวิล (คลองคู่เมืองมหาสารคาม) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และจะได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช ผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม ณ บริเวณทางแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยมีคณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ออกแบบ นอกจากนี้ยังมีโครงการออกแบบชุมชนเมือง ก่อสร้างถนน โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โครงการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน ติดตาม และริเริ่มอีกเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี “ระฆังทอง” สาขาผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับประทานรางวัล “คนดีศรีสยาม” ประจำปี ๒๕๕๖ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล “ผู้บริหารท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๖ จากนิตยสารเส้นทางไทย ได้รับรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๕๗ (รางวัลธรรมาภิบาล) “สิงห์ทอง” สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหาร สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณูปการในฐานะนักบริหารท้องถิ่น นักวางแผนบริหารจัดการเมือง และด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246