กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
  ประเภท :
         นักวิจัยดีเด่น
  ตำแหน่ง :
        อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  หน่วยงาน :
        คณะเภสัชศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคลากร -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะเภสัชศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8149)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (รุ่น ๔) จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลจนสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำหน้าที่ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัยและผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพในคณะเภสัชศาสตร์ก่อนลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารในปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ได้รับหน้าที่หัวหน้าหน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และปัจจุบันทำหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ได้ร่วมงานกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ มีความเชี่ยวชาญและสนใจการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ นโยบายแอลกอฮอล์และการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ระบาดวิทยาและวิธีการทางสถิติ การวิจัยและพัฒนางานเภสัชกรรม ผลงานต่างๆ ส่งผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๖๐ รางวัลผลงานวิชาการสาธารณสุขดีเด่น กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รางวัลบุคคลที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ โล่รางวัลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ได้ทำวิจัยและพัฒนาผลงานร่วมกับเครือข่ายระบบยาและงานบริการเภสัชกรรม โดยทำวิจัยประเมินการใช้ยาราคาแพงและให้ข้อเสนอแนะในการใช้ยาอย่างเหมาะสมแก่โรงพยาบาล มุ่งหวังให้โรงพยาบาลมีนโยบายควบคุมการสั่งใช้ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้หลายล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับเครือข่ายบริการเภสัชกรรมร้อยแก่นสารสินธุ์พัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการทำวิจัยจากงานประจำจนได้ผลงาน R2R จำนวน ๑๐ เรื่อง และได้ร่วมกับเครือข่ายจัดเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานระหว่างผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ยังได้ทำงานด้านนโยบายแอลกอฮอล์และการสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยการทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายนโยบายแอลกอฮอล์ และองค์การอนามัยโลก (สำนักงานใหญ่ สำนักงานภูมิภาค SEAR และ WPR)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ได้พัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดจนได้รับความสนใจจากคณะกรรมาธิการรัฐสภาฯ และมีโครงการยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด จากจังหวัดนำร่อง ๕ จังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนขยายผลไปทั้ง ๗๗ จังหวัด
ทั่วประเทศในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์และคณะยังได้รับมอบหมายให้พัฒนาคู่มือติดตามประเมินการดำเนินงานในระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการติดตามการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขในปีต่อไป

ในระดับนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ International Alcohol Control (IAC) Study (www.iacstudy.org) หัวหน้าโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสส. และองค์การอนามัยโลก ในการสนับสนุนการพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศกำลังพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมของ SEAR และ WPR และคณะทำงานและ Scientific Committee ของการประชุม Global Alcohol Policy Conference ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา

ด้วยความมุ่งมั่น ความรอบรู้ ความเอาใจใส่ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการระดับชาติและระดับสากล และมีเจตจำนงที่จะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับฐานรากของสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246