กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ประเภท :
         ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี
รายละเอียดข่าว (8161)

หัวข้อข่าว : ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑    

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี สำเร็จการศึกษาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทเน้น ASEAN Studies จาก University of the Philippines (U.P.) ด้วยทุน SEATO เป็นนักเรียนไทยทุน SEATO รุ่นที่ ๕ ที่รัฐบาลไทย-สหรัฐอเมริกาส่งไปศึกษาที่ฟิลิปปินส์ ในช่วงผ่อนคลายความตึงเครียด เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับสังคมไทย ในขณะที่ไทยอยู่ในระยะที่ต้องเร่งพัฒนาประเทศในขณะนั้น นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี ยังได้รับทุน Fellowship ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ UNESCO RIHED (ค.ศ. ๑๙๘๒-๑๙๙๒) ให้ไปศึกษาที่ มลรัฐ North Carolina, Winston-Salem

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนผู้บริหาร กลุ่มคณบดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งด้านฟิลิปปินส์ศึกษา จนได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิลิปปินส์ศึกษาคนสำคัญในประเทศไทย นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรียังเชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งหนังสือ ตำรา งานวิจัย และบทความเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความเชี่ยวชาญทางด้าน ฟิลิปปินส์ศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา The Philippine Society for Public Administration (PSPA) ได้มอบโล่ “Outstanding Achievements in the Area of Public Administration and Governance through Knowledge Creative and Practical Wisdom- PHRONESIS-“ แด่รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2018

ด้วยบทบาทหน้าที่ ความรู้ความสามารถ เกียรติยศที่ได้รับ และผลงานวิชาการอันแสดงให้เห็น “อัจฉริยลักษณ์” เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในระดับชาติและนานาชาติว่ารองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี เป็นผู้ชำนาญด้านการเมืองการปกครองในฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกมิติ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แด่รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ย. 2561  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246