กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. ชมรมพุทธศาสนาและสมาธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (8181)

หัวข้อข่าว : มมส รับโล่รางวัลในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ    

มมส รับโล่รางวัลในการประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้เดินทางไปรับโล่รางวัลในนามสถาบันเนื่องในการสนับสนุนการจัดประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

นอกจากการเข้ารับโล่รางวัลในนามสถาบันแล้ว ยังได้นำเครือข่ายผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ารับโล่รางวัลจากแม่ทัพภาคที่ 2 (พลโท ธรากร ธรรมวินทร : ประธานกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์) เนื่องในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดประกวดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบการเชิดชูเกียรติโครงการฯ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการดีเด่น ได้แก่ “โครงการนิสิตพยาบาลจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน (Gen3) โดยสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทโครงการดีเด่น ได้แก่ “โครงการแบ่งปันน้ำใจต้านภัยแล้ง” 
โดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทโครงการดีเด่น ได้แก่ “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งปันรอยยิ้ม : ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์สืบสาน” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

• รางวัลชมเชย ประเภทโครงการดีเด่น ได้แก่ “โครงการ BMC TEACH FOR CHILD เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ กับพี่ชมรมพุทธ” โดย ชมรมพุทธศาสนาและสมาธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

• รางวัลการนำเสนอ ประเภทนิทรรศการดีเด่น ได้แก่ “โครงการนิสิตพยาบาลจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน (Gen3) โดย สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : นันทวัฒน์ ชุมคำ
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย. 2561  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246