กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายธัชนนท์ พูนปริญญา 2. นางสาวจินดา สรสิทธิ์ 3. ชาญณรงค์ แซ่จู 4. นางสาววรรณภรณ์ ทวีผ่อง
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา ภาควิชานิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8234)

หัวข้อข่าว : นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    

นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 NCI SHORT FILM AWARD 2018

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้น NCI SHORT FILM AWARD 2018 หัวข้อ มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง รวมถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างกำลังใจ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง

สมาชิกทีม TIME ความรัก/เวลา/ความจริง ประกอบด้วย นายธัชนนท์ พูนปริญญา นางสาวจินดา สรสิทธิ์ นายชาญณรงค์ แซ่จู และนางสาววรรณภรณ์ ทวีผ่อง ทั้งหมดเป็นนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

ผลงาน : TIME ความรัก/เวลา/ความจริง
https\://www.facebook.com/weerawut.imsamran.12/videos/pcb.271456960390624/271456703723983/?type=3&theater

ภาพ/ข่าว : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

วันที่ประกาศข่าว : 08 ม.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246