กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ : สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์ 2. นางสาวกนกวรรณ มาสิม 3. นางสาวนาตยา สิมภา
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา ภาควิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชา เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รายละเอียดข่าว (8235)

หัวข้อข่าว : นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์    

นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ การประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น ในงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์ นางสาวกนกวรรณ มาสิม และนางสาวนาตยา สิมภา นิสิตเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

การจัดการประกวดครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 101 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 80 เรื่อง จาก 24 สถาบันการศึกษา ดังนี้
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น จำนวน 22 เรื่อง จาก 13 สถาบันการศึกษา
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 15 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จำนวน 23 เรื่อง จาก 15 สถาบันการศึกษา
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม จำนวน 20 เรื่อง จาก 12 สถาบันการศึกษา

การตัดสินรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบในแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการคือพิจารณาจาก คุณภาพ (Quality) คุณค่า (Value) ผลงาน (Performance) และที่สำคัญที่สุดคือ จริยธรรม จรรยาบรรณ (Code of Ethics) และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเท่านั้น โดยผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น มีจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งผลงานที่ได้รางวัลดีเด่นคือ เรื่อง Everyone can do art มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่องคนไร้บ้าน (เงามืด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ผลงานของนิสิต : รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 14 – คนไร้บ้านเงามืดกลางเมือง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
https://www.youtube.com/watch?v=BoJ-Szf7UKg&feature=youtu.be

ภาพ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 09 ม.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246