กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)/คณะศิลปก
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. เด็กหญิงเปี่ยมลาภ ชัยศรีรัมย์ 2. เด็กชายวิชญ์ บุญมี นักเรียน 3. เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์ 4. นายนันทกร เกิดศิลป์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)/คณะศิลปก
สาขาวิชา สาขาวิชาศิลปะการแสดง
รายละเอียดข่าว (8247)

หัวข้อข่าว : นักเรียน และนิสิต มมส รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562    

นักเรียน และนิสิต มมส รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและนิสิต ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีพิธีมอบรางวัลรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้แก่นักเรียน นิสิต ที่เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถมและมัธยม) และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 คน ดังนี้
1. เด็กหญิงเปี่ยมลาภ ชัยศรีรัมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
2. เด็กชายวิชญ์ บุญมี นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
3. เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
4. นายนันทกร เกิดศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 จากทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 890 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 548 คน ซึ่งคัดเลือกจากเด็กนักเรียนและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 2) เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 342 คน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะและดนตรี ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนและเยาวชนดีเด่นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถมและมัธยม)/เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ/จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ประกาศข่าว : 14 ม.ค. 2562  ที่มา :

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246