กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Girl Ambassador of Bonding Games 18th
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล นางสาวปทิตญา โทสันทัด
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาเคมี
รายละเอียดข่าว (8269)

หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับน้องอาย นางสาวปทิตญา โทสันทัด นิสิตสาขาวิชาเคมี    

ขอแสดงความยินดีกับน้องอาย นางสาวปทิตญา โทสันทัด นิสิตสาขาวิชาเคมี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Girl Ambassador of Bonding Games 18th จากการแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ (Bonding Games) ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 18-20 มกราคม 2562

วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 2562  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246