กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น และรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561
  ประเภท :
         บุคลากร, นักเรียน/นิสิต,
  หน่วยงาน :
        กองกิจการนิสิต
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ และ นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน กองกิจการนิสิต
รายละเอียดข่าว (8279)

หัวข้อข่าว : มมส นำนิสิต เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

มมส นำนิสิต เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น และรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดประจำปี 2562 พร้อมทั้งทรงประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แก่ยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2562

ทั้งนี้ กิจการยุวกาชาดไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย เดิมมีชื่อว่า อนุสภากาชาดสยาม ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

การจัดงาน กิจการยุวกาชาดไทย ถูกจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติศานติสุข มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ปัจจุบันมุ่งเน้นการอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน อายุระหว่าง 7 ถึง 25 ปี ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงเยาวชนกลุ่มพิเศษ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมราชทัณฑ์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับโล่พระราชทานฯ ดังนี้ รางวัล “สถาบันอุดมศึกษาดีเด่น” โดย อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผู้แทนสถาบันเข้ารับโล่พระราชทานฯ และ ประเภทบุคคล ได้รับรางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น” โดย นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ นิสิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองกิจการนิสิต

วันที่ประกาศข่าว : 31 ม.ค. 2562  ที่มา : กองกิจการนิสิต

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246