กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
  ประเภท :
         บุคลากร
  หน่วยงาน :
        คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มบุคคลทั่วไป -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา อ.ทิวานัท แก้วสอนดี อ.ทรงพล วิจารณ์จักร และนิสิต ป.เอก โท ตรี
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8289)

หัวข้อข่าว : ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562    

ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventor’s Day 2019)” ฉลองครบรอบ 60 ปี มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติ มาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500 ผลงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก โดยในปีนี้ “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ด้วยผลงานเรื่อง “เครื่องอบแห้งถังหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับผลผลิตทางการเกษตร (Mobile Rotary Dryer for Agricultural Products)” ประกอบด้วย ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา อ.ทิวานัท แก้วสอนดี อ.ทรงพล วิจารณ์จักร และนิสิต ป.เอก โท ตรี ทุกท่านของ ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ที่ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นี้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกมากมาย

ทีมอาจารย์นักวิจัย ได้ประดิษฐ์ "เครื่องอบแห้งถังหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับผลผลิตทางการเกษตร" ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เริ่มพัฒนา และเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยผลการตัดสินได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับประกาศเกียรติคุณ และรับรางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๒" สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน และผลงานถูกนำไปขยายผลการใช้งานจริง โดยกลุ่มเกษตรกร ในกว่า 10 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ผลงาน "ข้าวสปาอินทรีย์" หรือข้าวเปลือกฮางเพาะงอก ของ วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนรัง จ.ขอนแก่น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในตลาดอาหารสุขภาพในขณะนี้ ถือเป็นการก้าวข้ามกำแพงของนักวิจัยในการพัฒนาผลงานจากการตีพิมพ์บทความให้นำมาสู่การพัฒนาใช้งานจริงได้อย่างภาคภูมิใจ

เอกสารเพิ่มเติม : https://bit.ly/2SbdFZ5

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : วิศวกรรมศาสตร์/สภาวิจัยแห่งชาติ

วันที่ประกาศข่าว : 05 ก.พ. 2562  ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246