กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลประเภท Pas de Deux การแข่งขันเต้น รายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ระดับนานาชาติ
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายจตุรภัทร พลเสนา 2. นางสาวฐิตาภา สุยะใหญ่ 3. นายอชิรวิทย์ คูนาแก 4. นางสาวบุญยพิมพ์ ดลัยตรานนท์
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8291)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประเภท Pas de Deux การแข่งขันเต้น รายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ระดับนานาชาติ    

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัลประเภท Pas de Deux การแข่งขันเต้น รายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากการแข่งขันเต้น รายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแสดงชุด Spring Water โดย นายจตุรภัทร พลเสนา และนางสาวฐิตาภา สุยะใหญ่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแสดงชุด Flem de Paris โดย นายอชิรวิทย์ คูนาแก และนางสาวบุญยพิมพ์ ดลัยตรานนท์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล และอาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนักเต้นบัลเลต์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเต้นในรายการ A.T.O.D. International Dance Competition 2019 ณ โรงละครอักษราคิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติในครั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก และถือได้ว่าได้รับการยอมรับในมาตรฐานการเต้น โดยมีคณะกรรมการที่เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลีย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ประกาศข่าว : 06 ก.พ. 2562  ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246