กลับหน้าหลัก  ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระธาตุนาดูนทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักเรียน/นิสิต  ผู้มีอุปการะคุณ  ผลงานโดดเด่น   ค้นหา 
 
  ชื่อผลงาน/ทุน :
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว
  ประเภท :
         นักเรียน/นิสิต
  หน่วยงาน :
        คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
(- กลุ่มนิสิต -)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล 1. นายสุรเชษฐ์ ศรีลามาตย์ 2. นายพบณรงค์ บุญฑล 3. นายพฤษโชค โพธิ์สีดา 4. นางสาวจุรีลักษณ์ ป้องทัพไทย
คณะ/หน่วยงาน/แหล่งทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
ภาควิชา ภาควิชานิเทศศาสตร์
รายละเอียดข่าว (8313)

หัวข้อข่าว : นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมอบเงินสนับสนุนการรณรงค์ต่อยอด 6 เดือน จำนวนเงิน 100,000 บาท จากการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในชื่อทีม “ชูโล่จัง” เวทีประกวดกิจกรรม Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่

โดยนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ ศรีลามาตย์ นายพบณรงค์ บุญฑล นายพฤษโชค โพธิ์สีดา และนางสาวจุรีลักษณ์ ป้องทัพไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมกันคิดแคมเปญ “Save speed Safe life” ส่งเข้าประกวด เพื่อแก้ปัญหาการขับขี่ด้วยความเร็วเกินอัตราที่กำหนด โดยนำ “น้องชูโล่” มาติดตั้งเพื่อให้รถชะลอความเร็ว และเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามขับขี่ในอัตราที่ความเร็วกำหนด นอกจากนั้นยังได้ทำการสื่อสารรณรงค์ให้นิสิตรวมถึงประชาชนผู้ใช้รถในเส้นทางดังกล่าว ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กิจกรรม Campus Challenge 2018 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนิสิตและนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 679 ทีม ซึ่งหลังจากที่ได้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และนำเสนอแผนในการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จากนั้นนิสิตได้ไปนำเสนอผลงานที่มาดำเนินการในมหาวิทยาลัย รอบ 10 ทีมสุดท้าย และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีรางวัลที่ได้รับ คือ ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท ทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุนสนับสนุนในการพัฒนาแผนงานแก่คณาจารย์ที่ปรึกษา 10,000 บาท และเงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน

โดยในวันนี้ นายโกศล ปัญจปภาวิน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินสนับสนุนการรณรงค์ต่อยอด 6 เดือน จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งมอบต่อให้กับทีมนิสิตที่รับรางวัลเพื่อนำไปรณรงค์ต่อยอดโครงการต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว/บริษัทโตโยต้า มอเตอร์
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.พ. 2562  ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ

รูปภาพประกอบข่าว
 
 
 
งานเว็บไซต์และอีเลิร์นนิ่ง ร่วมกับ งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขติดต่อ 0-4375-4333 ต่อ 1246